Đánh giá và phân tích dự án P2PS ICO

Image for post
Image for post

Xin chào các bạn!

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 1 dự án ICO đặc biệt thú vị, dự án được rất nhiều người quan tâm. Vậy hãy bắt đầu tìm hiểu dự án này nhé các bạn.

Nội dung [Ẩn]

Image for post
Image for post

Mục đích của P2PS ICO:

P2P (Blockchain) dựa trên blockchain cho các giao dịch khác nhau trên nền tảng hệ thống truyền thông P2P phi tập trung, an toàn và không can thiệp được sử dụng trong chính phủ, giáo dục kỹ thuật số, y tế và dược phẩm, ngân hàng và các lĩnh vực khác của công ty. Nền tảng P2PS tạo ra một hệ sinh thái tổng hợp, mang đến cho khách hàng và người dùng cuối cùng nhau. Nền tảng P2PS yêu cầu sử dụng mã thông báo P2PS để thực hiện theo một hoặc một số mô hình thanh toán do người quản lý tài sản cung cấp trên nền tảng. Người dùng cuối trả hoa hồng 2%, được tính mỗi khi người dùng mua giấy phép trong nền tảng, để bắt đầu sử dụng hệ thống ngang hàng phi tập trung hiện đang được chính phủ và quốc phòng, giáo dục kỹ thuật số và phân phối thừa nhận, y tế và dược phẩm, ngân hàng và các lĩnh vực khác của công ty. Mã thông báo P2PS là mã thông báo tiện ích. Đối tượng của nó là tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ (thanh toán phí giấy phép, vv) trên nền tảng P2PS. Người tiêu dùng trong tương lai mua lại các quyền trong tương lai để sử dụng nền tảng P2PS.

Mục đích của P2PS ICO là mang đến cho bạn một hệ thống bảo mật thông qua đó bạn có thể trao đổi các tài sản hoặc tệp tin kỹ thuật số bí mật mà hoàn toàn không có sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ ba nào; thậm chí không phải là quản trị viên mạng hoặc hệ thống.

P2PS có thể làm những điều gì khác không?

P2PS là một nền tảng ngang hàng thuần túy bảo vệ, chẳng hạn như hồ sơ y tế, thông tin ngân hàng và các tài sản kỹ thuật số nhạy cảm khác trong quá trình trao đổi giữa hai bên. Các nền tảng như vậy ngày nay đơn giản là không tồn tại.

Cách sử dụng mã thông báo

Mã thông báo P2PS: Mã thông báo tiện ích P2PS được thiết kế để các thành viên sử dụng trong nền tảng P2PS được sử dụng. Nó chủ yếu hỗ trợ trong các giao dịch trên nền tảng hệ thống truyền thông ngang hàng, an toàn và không can thiệp phi tập trung, được sử dụng trong Chính phủ & Quốc phòng, Giáo dục & Giao hàng kỹ thuật số, Y tế & Dược phẩm, Ngân hàng & Tài chính và các lĩnh vực khác của công ty. Sau đó, các mã thông báo P2PS sẽ thay thế các giấy phép truyền thống trên các hệ thống khác như hệ thống giáo dục của Electronic Learning Inc., các giải pháp Pan Excels eLearning, trong số những thứ khác.

Image for post
Image for post

Tại sao lại là P2PS Token?

Khi bạn mua Thẻ P2PS, bạn đang đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế mới đã được thiết kế vì lợi ích của bạn. Xin được thông báo rằng bạn không đầu tư vào một công ty hay trong việc tạo ra một công ty hay tập đoàn. Chúng tôi đã vượt qua các giai đoạn đó và đang cung cấp mã thông báo tiện ích P2PS mà cuối cùng bạn sẽ cần nếu bạn muốn sử dụng nền tảng truyền thông an toàn, không can thiệp của chúng tôi.

Việc mua Thẻ P2PS giúp phát triển hệ sinh thái kinh tế được xây dựng xung quanh nền tảng truyền thông an toàn, ngang hàng, không can thiệp. Bạn đang giúp xây dựng một mạng lưới các hệ thống giao tiếp không can thiệp cực kỳ an toàn và mạnh mẽ với xử lý nhanh hơn và ghi lại các giao dịch vĩnh viễn. Quá trình này cũng sắp xếp hợp lý các hành động tài chính vào các quy trình hiệu quả và bảo mật cao.

Điều gì đã được thực hiện quá xa?

Liên doanh nền tảng hệ thống truyền thông ngang hàng, an toàn, không bị nhiễu, an toàn bắt đầu vào năm 2010 và đã được tự tài trợ để hoàn thành. Vào tháng 11 năm 2017, chúng tôi đã khởi chạy mã thông báo P2PS và đã phát hành mã thông báo trong ICO trước đó hiện là ICO đang diễn ra.

Thông tin ICO

  • Token: P2PS
  • Nền tảng: Ethereum
  • Giá ICO: 1 P2PS = 0.0034 ETH
  • Giá : 1 P2PS = 0.004 ETH
  • Tiền chấp nhận : BTC, BCH, ETH, LTC
  • Sorf cap: 750,000 USD
  • Hard cap: 50,000,000 USD

Kết luận: Tôi nhận thấy đây là một dự án tuyệt vời, một dự án thú vị. Tôi đánh giá rất cao dự án này và cơ hội tiềm năng đầu tư cho rất nhiều người. Tôi tin dự án sẽ thành công tốt đẹp.

Liên kết

By @luongqq

Source

Image for post
Image for post

Written by

WORLDS FIRST SECURE, INTERFERENCE-FREE, COMMUNICATIONS SYSTEM TO PROTECT YOUR PRIVATE DIGITAL ASSETS AND DATA.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store